Γλοιοσπόριο και δάκος – Λακωνία- Έργο ELIADA

Το έργο «Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03634 και ακρωνύμιο ELIADA συμμετείχε στο 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εντομολογίας (ECE 2023) που διοργάνωσε η Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία τον Οκτώβριο 2023, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στο συνέδριο συμμετείχαν εξειδικευμένοι επιστήμονες από 60 διαφορετικές χώρες με συνολικά 383 αναρτημένες εργασίες και 450 προφορικές ομιλίες σε 16 θεματικές ενότητες. Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς (Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) παρουσίασαν μέρος των αποτελεσμάτων από την έρευνα που διεξάγεται στη περιοχή της Λακωνίας στο πλαίσιο του έργου ELIADA.

H εργασία με τίτλο “H αλληλεπίδραση του δάκου και του γλοιοσπορίου – Προσβολή σε καρπούς ελιάς’’ (Interaction of olive fruit fly and Colletotrichum species infestation on olive fruits) παρουσίασε την προσπάθεια συσχέτισης των προσβολών του δάκου με το γλοιοσπόριο μέσω της παρουσίας του μύκητα σε προσβεβλημένους και μη προσβεβλημένους καρπούς δύο ποικιλιών ελιάς. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι η συνδυασμένη προσβολή από δάκο και γλοισπόριο προκαλεί μεγαλύτερη ποσοτική ζημιά στη ποικιλία Κουστουρελιά από το να είχε προσληφθεί μόνο από το μύκητα ή μόνο από το δάκο.

Δείτε το poster εδώ:

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634)»

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content