Σας προσκαλούμε στην ημερίδα του έργου ELIADA. Η ημερίδα απεθύνεται κυρίως σε παραγωγούς γεωπόνους και αφορά τη διαχείριση δάκου και της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελιά!

Η συμμετοχή είναι δωρεάν!

Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634)»

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content