Εκπαιδευτική πλατφόρμα ELIADA

Κεντρικός στόχος του συγχρηματοδοτούμενου έργου ELIADA Τ2ΕΔΚ-03634 είναι η δημιουργία ενός οδηγού ολιστικής διαχείρισης του γλοιοσπορίου και του δάκου. Το έργο διεξάγεται στην περιοχή της Λακωνίας για διάφορες ποικιλίες ελιάς. Παράλληλος στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των άμεσα ενδιαφερόμενων για τις επιπτώσεις και τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την ολιστική διαχείριση της συνέργειας γλοιοσπορίου και δάκου. Ο φορέας του έργου AVMap GIS A.E. ανέπτυξε εκπαιδευτική πλατφόρμα με 7 μαθησιακές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρία και ερωτήσεις βασισμένες σε αυτή.

Η πλατφόρμα έχει φιλικό μενού και εκδίδει άμεσα ψηφιακό πιστοποιητικό σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη και η εγγραφή είναι δωρεάν. Η ανάπτυξη αυτού του εργαλείου συμβάλλει στη βιωσιμότητα του έργου νοούμενο ότι θα παραμείνει διαθέσιμη για όλους τους φορείς και θα μπορεί να ανανεώνεται με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις ανάγκες των χρηστών.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 03634)»

Tags

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content